Nikah Ýþlemleri | T.C. Ergene Belediyesi

Nikah Ýþlemleri

EVLENME  ÝÞLEMÝ  ÝÇÝN  GEREKLÝ NÝKAH EVRAKLARI :

 

1 . Nüfus Cüzdaný Fotokopileri ve Asýllarý

2 . Nüfus Müdürlüðünden Evlenme Ehliyet Belgesi

3 . Saðlýk Raporu (Aile Saðlýk Merkezinden alýnarak Toplum Saðlýðý Merkezinde mühürlenecek)

4 . 4 adet fotoðraf

YABANCI UYRUKLU NÝKAH EVRAKLARI:

1 – BEKARLIK BELGESÝ

a)      Konsolosluktan Alýnacak ise, Valilik Makamý Onayý.

b)      Yurtdýþýndan Alýnacak ise, Apostilli Olacak.

c)      Bekarlýk belgesi açýk olacak ve “Evlenmesine Engel Yoktur” ibaresi belirtilecektir. 

2- DOÐUM BELGESÝ

a)      Apostilli Olacak.

3- PASAPORT TERCÜMESÝ

a)      Noter Tasdikli olacak.

4- Yabancý Kadýn veya Erkek Türkçe Bilmiyorsa nikahta tercüman getirmek zorundadýr.  

  • Tercümelerin tamamý noter tasdikli olacaktýr.
  • Ayrýca T.C. vatandaþlarýnýn evlenme için hazýrladýðý belgeler talepte sunulacaktýr.  

 

Bu sayfayý paylaþýn
Bugün Edilen Ziyaret Sayýsý: 96 | Toplam Ziyaret Sayýsý: 2084811