Ruhsat Ýþlemleri | T.C. Ergene Belediyesi

Ruhsat Ýþlemleri

ÝMAR DURUMU BELGESÝ ALMAK ÝÇÝN ÝSTENÝLEN EVRAKLAR

 

ÝMAR DURUMU BELGESÝ ALMAK ÝÇÝN ÝSTENÝLEN EVRAKLAR:

 1. Baþvuru Dilekçesi (mal sahibi imzalý veya mal sahibinin vekalet verdiði Þahýslar)
 2. Kimlik Fotokopisi
 3. Aplikasyon Krokisi 
MÝMARÝ AVAN PROJE ÝNCELEME AÞAMASINDA ÝSTENÝLEN EVRAKLAR
 1. Baþvuru Dilekçesi (mal sahibi veya mimari proje müellifi veya yapý denetimi üstlenen firma tarafýndan imzalý)
 2. Ýmar Durumu (son 1 yýla ait)
 3. Yapý Aplikasyon Projesi (Yapýya ait aplikasyon krokisi + çýkma iz düþümlü bina aplikasyonu + tesviye kotlarý + yol kotu tutanaðý) (serbest harita mühendisi veya lisanslý harita kadastro bürolarýnca hazýrlanmýþ)
 4. Yapý Denetimli Projeler için Yapý Denetim Onayý Yapýlmýþ Mimari Proje (dwg formatýnda cd)
ÝMAR YAPI RUHSATI ÝÞLEMLERÝ

YENÝ YAPI RUHSATI BAÞVURUSUNDA ÝSTENÝLEN EVRAKLAR:

Ek Dökümanlar Ýçin Týklayýnýz.... 

YENÝ YAPI RUHSATI BAÞVURUSUNDA ÝSTENÝLEN EVRAKLAR:

 

 1. Baþvuru Dilekçesi (mal sahibi imzalý veya mal sahibinin vekalet verdiði Þahýslar baþvurabilir. Ancak 4708 sayýlý Yapý Denetimi Hakkýndaki Kanunun 2. Maddesine göre ‘Yapý sahibi, yapým iþi için anlaþma yaptýðý yapý müteahhidini vekil tayin edemez.’  )
 2. Ýmar Durumu (son 1 yýla ait)
 3. Ýkametgah Belgesi (son 6 ay içinde olmalý)
 4. Yapý Aplikasyon Projesi (Yapýya ait aplikasyon krokisi + çýkma iz düþümlü bina aplikasyonu + tesviye kotlarý + yol kotu tutanaðý) (serbest harita mühendisi veya lisanslý harita kadastro bürolarýnca hazýrlanmýþ)
 5. Kanal Kot Tutanaðý ( TESKÝ tarafýndan onaylanmýþ)
 6. Yapýnýn Proje Müelliflerinden;

  • Proje müellifi taahhütnamesi (mimari+ statik +mekanik + elektrik + harita + jeoloji + jeofizik) (EK- FORM _1)
  • Ýkametgah Belgesi (son 6 ay içinde olmalý)
  • imza sirküleri
  • Büro Tescil Belgesi

      7. Yapý Müteahhitliði Bir Firma Tarafýndan Üstlenildiði Takdirde;

  • Müteahhite Ait Taahhütname (EK- FORM _17)
  • Ticaret Odasý Kaydý
  • Vergi Dairesi Kaydý
  • Ýmza Sirküleri
  • Mal Sahibi Ýle Yapýlan Ýnþaat Sözleþmesi (Noter Onaylý)
  • Kimlik Fotokopisi
  • Ýkametgah Belgesi

      8. Yapý Müteahhitliði Mal Sahibi Tarafýndan Üstlenildiði Takdirde (Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasý YAMBÝS üzerinde kayýtlý olmalý);

  • Müteahhite Ait Taahhütname (EK- FORM _17)

      9. Yapýnýn Þantiye Þefliðini Üstlenenlerden;

  • Þantiye Þefi Taahhütnamesi (EK- FORM _6)
  • Diploma Fotokopisi
  • Ýkametgah Belgesi (son 6 ay içinde olmalý)
  • Þantiye Þefi Hizmet Sözleþmesi
  • Kimlik Fotokopisi
  • Ýmza Sirküleri
  • Sigorta Sicil Kaydý

      10. Yapý Denetimi Üstlenecek Yapý Denetim Kuruluþundan;

  • Yapýya Ýliþkin Bilgi Formu + Sözleþme + Taahhütname
  • Yapý Denetçilerine Ait Denetçi Belgeleri
  • Yapý Denetçilerine Ait Ýkametgah Belgeleri
  • Yapý Denetim Kuruluþuna Ait Vergi Levhasý
  • Yapý Denetim Kuruluþuna Ait Faaliyet Belgesi
  • Yapý Denetim Kuruluþuna ait Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
  • Yapý Denetim Þirket Yetkilisine Ait Ýmza Sirküsü
  • Yapý Denetim Ýzin Belgesi
  • Yapý Kontrol Formu
  • Yapý Denetim Bedeli Dekontu (aslý)

        11. Yapýya Ýliþkin Projeler

  • Mimari Proje (6 Takým)
  • Statik Proje + Statik Hesaplar + Ýskele Projesi (5 Takým)
  • Elektrik Proje (5 Takým)
  • Mekanik Projeler (5 Takým)(Sýhhi Tesisat projeleri TESKÝ tarafýndan onaylý)
  • Zemin EtüdüSýhhi Müesseseler Ýçin Ýþyeri Ruhsat Ýþlemleri

SIHHÝ ÝÞYERLERÝ

                                                                                                                                 

1.Tapu Fotokopisi                                                                                 

2.Ýskan Fotokopisi                                                                                 

(Ýskaný olmayan 2004 öncesi                                                                 

 yapýlarda yapý ruhsatý veya                                                                   

 Elektrik,su aboneliði)                                                                           

3. N.Cüzdan Fotokopisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4. Ýmza Sirküleri                                                                                  

5.Kiralýk ise Kira Kontratý                                                                      

6.Ustalýk Belgesi                                                                                 

7.Oda Sicil Tasdiknamesi                                                                      

8. Vergi Levhasý (Yoklama Fiþi)                                                           

9. Tapu Kütüðünde Mesken Olarak                                                    

Görünen Yerlerde Kat Maliklerinin                                                          

Tamamýndan Apartman Karar                                                                  

Defterine( Oy Birliði ile )

 

Not: Belediyemizden alýnan iþ Yeri                                                

Açma ve çalýþma ruhsatýnýn, söz                                                        

Konusu iþ yerinin iptali veya kapanýþý                                                

Durumunda, geri iade edilmesi zorunludur                                        

II. ve III. Sýnýf Gayri Sýhhi Müesseseler Ýçin Ýþyeri Ruhsat Ýþlemleri

GSM

 

1 – Kapasiteye baðlý iþletmelerden kapasite raporu

2 – Tesiste bulunan aletlerin çalýþma durumunu gösteren yerleþim planý

3 – Oda Sicil Tasdiknamesi

4 – Vergi Levhasý

5 – Ýmza Sirküleri

6 – Ustalýk Belgesi

7 – Tapu Fotokopisi

8 – Ýskan Fotokopisi

9 – Ýþletme Atýklarý ve Bunlarýn bertarafý hakkýnda rapor ( Motor yaðý,alüminyum atýklar vs.)

10 – Çalýþan sayýsý 50 ( elli ) kiþiden fazla ise Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan Ýþletme Belgesi

11 – Çalýþan Personel Hakkýnda detaylý bilgi, SGK Giriþleri, Kimlik Fotokopileri, ustalýk ve diðer yetki belgeleri

12 – Tehlikeli atýklarý ile ilgili lisansa tabi ise belgesi

13 – ÇED yönetmeliði kapsamýnda olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED GEREKLÝ DEÐÝLDÝR belgesi

14 – Kira Kontratý

Umuma Açýk Ýþletmeler Ýçin

UMUMA AÇIK ÝÞLETMELER ÝÇÝN.

01Tapu Fotokopisi

02Ýskan Fotokopisi

03.Vergi Levhasý

04.Esnaf Oda Sicil Tasdiknamesi

05.Ýmza Sirküleri  

06.Kiralýk ise Kira Fotokopisi (Noter Onaylý)

07.Muhtardan Ýkametgah Belgesi

08.Muhtarlýktan Nüfus Cüzdan Örneði

09.Kat Maliklerinden Ýzin Belgesi  Dükkan ise  Oy Çokluðu – Mesken ise Oy Birliði ile alýnmýþ Apartman Karar Defterine karar

10.N.Cüzdan Fotokopisi

11.Ýþyerinin mesafe kroki ( 100 metre için aranacak )

( Resmi ve özel okul binalarýndan ve ilk ve orta öðretim öðrencilerinin barýndýðý öðrenci yurtlarý ve ana okullarýndan kapýdan kapýya en az 100 metre uzaklýkta bulunmasý zorunludur. )  

12.Hijyen belgesi

13- Adli Sicil Kaydý Çalýþanlar Dahil

14.Ýþ yerinde kamera sistemi kurularak faturasý ibraz edilecek

Not: Belediyemizden alýnan iþyeri Açma ve çalýþtýrma ruhsatýnýn, söz

Konusu iþ yerinin iptali veya kapanýþý durumunda,geri iade edilmesi zorunludur

Bu sayfayý paylaþýn
Bugün Edilen Ziyaret Sayýsý: 1661 | Toplam Ziyaret Sayýsý: 2347528