Kurumsal Duyurular | T.C. Ergene Belediyesi

Kurumsal Duyurular

Asansör Bakým ve Ýþletme Yönetmeliði
ASANSÖR PERÝYODÝK KONTROL BAÞVURU FORMUAsansör Ýþletme, Bakým ve Periyodik Kontrol Yönetmeliði gereði bina sorumlusu (firma yetkilisi) yýlda 1 kez ilgili belediye ile protokol yapan akredite kuruluþa asansörlerinin periyodik kontrolünü yaptýrmak zorundadýr. 20...
Mobil Uygulama Gizlilik Sözleþmesi

RGENE BELEDÝYESÝ MOBÝL UYGULAMA GÝZLÝLÝK POLÝTÝKASI

Tüm Kullanýcýlarýmýzýn gizliliði bizim için önemlidir.

Kiþisel Verilerinizi Kullanma Þeklimiz
Uygulamamýzý kullananlarýn kiþisel verileri iþlenir.

Bu sayfayý paylaþýn
Bugün Edilen Ziyaret Sayýsý: 2052 | Toplam Ziyaret Sayýsý: 2341559