ETÝK ÝLKELER | T.C. Ergene Belediyesi

ETÝK ÝLKELER

ETÝK ÝLKELER

 

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka Hizmet bilinci
 • Hizmet Standartlarýna uyma
 • Amaç ve Misyona baðlýlýk
 • Nezaket ve Saygý
 • Saygýnlýk ve Güven
 • Yetkili Makamlara bildirim
 • Çýkar çatýþmasýndan kaçýnma
 • Görev ve yetkilerin menfaat saðlamak amacýyla kullanýlmamasý
 • Hediye alma ve menfaat saðlama yasaðý
 • Kamu Mallarý ve Kaynaklarýnýn kullanýmý
 • Savurganlýktan kaçýnma
 • Baðlayýcý açýklamalar ve gerçek dýþý beyan
 • Bilgi verme, saydamlýk ve katýlýmcýlýk
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluðu
 • Eski kamu görevlileriyle iliþkiler
 • Mal Bildiriminde bulunma

 

 

Bu sayfayý paylaþýn
Bugün Edilen Ziyaret Sayýsý: 286 | Toplam Ziyaret Sayýsý: 2083575