T.C. Ergene Belediyesi

ÝHALE ÝLANLARI

25 Aðustos Yeþiltepe Mahallesi Park Düzenlemesi Yapým Ýþi Yeþiltepe Mahallesi Park Düzenlemesi Yapým iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr.
17 Temmuz ´Pýnarbaþý, Esenler ve Kýrkgöz Mahallelerinde 3 adet Tip Düðün Salonu ve Çevre Düzenlemesi´ yapým iþi ´Pýnarbaþý, Esenler ve Kýrkgöz Mahallelerinde 3 adet Tip Düðün Salonu ve Çevre Düzenlemesi´ yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr.
23 Haziran YEÞÝLTEPE,VELÝMEÞE VE MARMARACIK MAHALLELERÝNDE TOPLAM 5 ADET PARK YAPIM ÝÞÝ YEÞÝLTEPE,VELÝMEÞE VE MARMARACIK MAHALLELERÝNDE TOPLAM 5 ADET PARK yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr.
16 Mayýs PORTATÝF HAVUZ KÝRALANMASI, KURULMASI, YÜZME EÐÝTÝMÝ VERÝLMESÝ VE SOSYAL AKTÝVÝTE ÇALIÞMALARI ORGANÝZASYON HÝZMETÝ ALIM ÝÞÝ ÝLANI PORTATÝF HAVUZ KÝRALANMASI, KURULMASI, YÜZME EÐÝTÝMÝ VERÝLMESÝ VE SOSYAL AKTÝVÝTE ÇALIÞMALARI ORGANÝZASYON HÝZMETÝ ALIM ÝÞÝ hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
9 Þubat 2017 YILI LOKUM VE KANDÝL ÞEKERÝ ALIMI 2017 YILI LOKUM VE KANDÝL ÞEKERÝ ALIMI ERGENE BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ 2017 Yýlý Lokum ve Kandil Þekeri Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
24 Ocak TAÞINMAZ KÝRALAMA ÝHALE ÝLANI Ýþin Adý:Mülkiyeti Ergene Belediyesine ait Velimeþe, Ulaþ,Ahýmehmet,Ýgneler,Paþaköy,Pýnarbaþý,Misinli,Marmaracýk,Yulaflý ve Çerkezköy Veliköy Mahallelerindeki taþýnmazlar Belediye Encümeninin 20.01.2017 tarih ve 27 sayýlý kararý ile 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanunun 35/c ve 45 nci maddelerine istinaden Açýk Teklif Usulü ile 3(Üç)yýllýðýna kiraya verilmek üzere ihaleye çýkarýlmýþtýr.
20 Ocak GAYRIMENKUL KÝRALAMA ÝLANI MADDE 1 Ergene Ýlçesi Ýðneler, Marmaracýk ve Yulaflý Mahallelerinde bulunan 3 (Üç) adet gayrimenkul 13.01.2017 Tarih ve 2017/12 Karar Sayýlý Encümen Kararýna istinaden 3 Yýllýðýna (36 Ay) 2886 sayýlý D.Ý.K.’nun 45 nci maddesine istinaden Açýk Teklif Usulü ile kiraya verilme iþi.
7 Aralýk DÜKKAN KÝRALANMASI ÝÞÝNE AÝT ÝHALE ÝLANI Mülkiyeti Belediyemize ait olan 1- Ýðneler, 2- Marmaracýk ve 3- Yulaflý Mahallelerinde bulunan ve aþaðýda özellikleri belirtilen 3 (Üç) adet gayrimenkul 3 (Üç) yýllýðýna (36 Ay) 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45 nci maddesine istinaden Açýk Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.
28 Kasým MUHTELÝF CÝNS YOL MALZEMESÝ ÝHALE ÝLANI Belediyemiz Mücavir Alanýnda Kullanýlmak Üzere Muhtelif Cins Yol Malzemesi alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
30 Eylül Çöp Konteyner Alým Ýhale Usulü Belediyemiz Temizlik Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan yapýlacak çöp konteyneri alým ihalesi, 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunun 19. Maddesine göre açýk ihale usulü ile 20.10.2016 tarihinde saat 14:00’de Ulaþ Ek Hizmet Binasý Toplantý Salonunda yapýlacaktýr.
14 Temmuz Kiralama Ýhalesi Ergene Ýlçesi Velimeþe,Ýðneler,Yulaflý,Marmaracýk Mahallelerinde bulunan 10 (on) adet gayrimenkul 3 yýllýðýna Encümen kararýna istinaden 2886 sayýlý D.Ý.K.’nun 45nci maddesine istinaden Açýk Teklif Usulü ile kiraya verilme iþi.
21 Haziran PROMOSYON ÝHALESÝ Ergene Belediye Baþkanlýðýnda çalýþan personelin maaþ ödemelerinin (vergi ve sosyal güvenlik kesintileri ile diðer yasal kesintiler hariç) banka aracýlýðý ile ödenmesine ait banka tarafýndan verilecek olan promosyon ihalesi yapýlacaktýr.
9 Haziran 2016 Ramazan Bayramý Etkinlikleri Organizasyonu Hizmet Alýmý 2016 Ramazan Bayramý Etkinlikleri Organizasyonu hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir.
25 Mayýs SATIÞ ÝHALE ÝLANI Aþaðýda tapu kaydý ve niteliði belirtilen kullaným ve tasarruf hakký Ergene Belediyesine ait olan ilçemiz Velimeþe Mahallesi Hacýþeremet Batakdere Mevkiinde yer alan 9.932,00 m²’lik alanýn 4.966,00 m²’si Ergene Belediyesine ait olan (toplam taþýnmazýn kullaným ve tasarruf hakkýnýn yarýsý) Ergene Belediye Encümeni tarafýndan 03.02.2016 tarih ve 15 sayýlý Meclis Kararýna istinaden 14.06.2016 Salý günü Saat: 14:00’de Ulaþ Hizmet Binasýnda yapýlacak ihale ile satýlacaktýr.
2 Mayýs DÜKKAN KÝRALAMA ÝHALESÝ Ergene Ýlçesi Velimeþe Mahallesinde bulunan 30 (otuz) adet gayrimenkul 3 yýllýðýna Encümen kararýna istinaden 2886 sayýlý D.Ý.K.’nun 45nci maddesine istinaden Açýk Teklif Usulü ile kiraya verilme iþi.
28 Nisan Ramazan Erzak Paketi Alým Ýþi Ramazan Erzak Paketi alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2016/147092
19 Nisan VELÝMEÞE MAHALLESÝ KAPALI SPOR SALONU YAPIM ÝÞÝ VELÝMEÞE MAHALLESÝ KAPALI SPOR SALONU YAPIM ÝÞÝ yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr.
1 Nisan Taþýnmazlarýn Kiraya Verilmesi Ýhale 15.04.2016 Cuma Günü Ergene Ýlçesi Ulaþ Hizmet Binasýnda yapýlacaktýr. Ýstekliler ihale günü saatine kadar Komisyon Baþkanlýðý’na bizzat baþvuru yapabileceklerdir.
16 Mart ÝHALE ÝLANI Ergene Belediyesine ait olan ilçemiz Velimeþe Mahallesi Hacýþeremet Batakdere Mevkiinde yer alan 9.932,00 m²’lik alanýn 4.966,00 m²’si Ergene Belediyesine ait olan (toplam taþýnmazýn kullaným ve tasarruf hakkýnýn yarýsý) Ergene Belediye Encümeni tarafýndan 03.02.2016 tarih ve 15 sayýlý Meclis Kararýna istinaden 08.04.2016 Cuma günü Saat: 14:00’de Ulaþ Hizmet Binasýnda yapýlacak ihale ile satýlacaktýr.
22 Þubat Taþýnmaz Satýþ Ýhale Ýlaný Aþaðýda tapu kaydý ve niteliði belirtilen kullaným ve tasarruf hakký Ergene Belediyesine ait olan ilçemiz Velimeþe Mahallesi Hacýþeremet Batakdere Mevkiinde yer alan 9.764,00 m²’lik alanýn 4.882,00 m²’si Ergene Belediyesine ait olan (toplam taþýnmazýn...
24 Aralýk KÝRALAMA ÝHALE ÝLANI Aþaðýda tapu kaydý ve nitelikleri belirtilen Ergene Belediyesine ait tarla vasfýndaki taþýnmazýn 16.760 m²’lik tarýma elveriþli olmayan kýsmýnýn tarýmsal kullaným dýþýnda Belediye Encümenin 15.12.2015 tarih ve 576 sayýlý kararý ile kiraya verilmesine yönelik ilandýr. Taþýnmaz 15.01.2016 Cuma günü Saat: 14:00’da Ulaþ Hizmet Binasýnda yapýlacak ihale ile kiraya verilecektir.
11 Aralýk Galvaniz Çöp Konteynýr hurdalarý ve Demir Hurdalarý Belediyemize ait kullanýlmaz durumda olan Galvaniz Çöp Konteynýr hurdalarý ve Demir hurdalarý satýlacaktýr. Satýþ ihalesi 24/12/2015 tarihinde saat 14:00 ‘de Belediyemiz toplantý salonunda, encümen Üyeleri huzurunda 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunun 45. Maddesi gereðince açýk artýrma suretiyle satýlacaktýr.
4 Kasým KÝRALAMA ÝHALE ÝLANI Madde 1- Mülkiyeti Ergene Belediyesi Tüzel Kiþiliðine ait aþaðýda nitelikleri belirtilen ve tüm masraflarý kiracý tarafýndan karþýlanmak üzere yeni montajý yapýlacak olan ATM platformlarýnýn kurulum yerleri, Belediye Encümenin 20/03/2015 Tarih ve 103-104-105-106 Sayýlý kararýyla 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunun 45’inci maddesine istinaden 20/11/2015 Salý günü saat:14.00’da açýk teklif (arttýrma) usulü ile kiraya verilecektir.
4 Kasým KÝRALAMA ÝHALE ÝLANI 1. Ýþin Adý : Mülkiyeti Ergene Belediyesine ait Velimeþe,Vakýflar ve Ahýmehmet Mahallelerindeki taþýnmazlar Belediye Encümeninin 23.10.2015 Tarih ve 448 Sayýlý Kararý ile 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanunun 35/c ve 45. Maddeleri gereðince Açýk Teklif Usulü ile 12 (Oniki) aylýðýna kiraya verilmek üzere ihaleye çýkartýlmýþtýr.
31 Aðustos KÝRALAMA ÝHALE ÝLANI Mülkiyeti Ergene Belediyesine ait Velimeþe ve Vakýflar Mahallelerindeki taþýnmazlar Belediye Encümeninin 25.08.2015 tarih ve 356 Sayulý Kararý ile 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanunun 25/c ve 45. Maddeleri gereðince Açýk Teklif Usulü ile 12(Oniki) aylýðýna kiraya verilmek üzere ihaleye çýkartýlmýþtýr.
19 Haziran GALVANÝZLÝ METAL ÇÖP KONTEYNER ALIMI GALVANÝZLÝ METAL ÇÖP KONTEYNERÝ SATIN ALINACAKTIR ERGENE BELEDÝYESÝ TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ 770 LÝTRELÝK 500 ADET GALVANÝZLÝ METAL ÇÖP KONTEYNERÝ alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgi için týklayýnýz...
13 Mayýs ÇAY BAHÇESÝ KÝRALAMA ÝHALESÝ T.C. ERGENE BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN Ý L A N ERGENE ÝLÇESÝ VELÝMEÞE MAHALLESÝ ÇAY BAHÇESÝ KÝRALAMA ÝHALESÝ I. GENEL ÞARTLAR Madde 1-Tekirdað Ýli Ergene Ýlçesi Velimeþe Mahallesi Mustafa Kemal Caddesinde bulunan Çay Bahçesi 29.05.2015 tarihinde Saat: 11.00’da Ergene Belediyesi Ulaþ Hizmet Binasýnda Belediye Encümenince aþaðýda belirtilen þartlar dahilinde 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45.maddesi uyarýnca açýk teklif usülü ile 3 (Üç) Yýl müddetle kiraya verilecektir. Her yýlýn kira bedeli aylýk eþit taksitlerde ödenecektir. Yýl sonunda Yeniden Deðerleme Oraný göz önünde bulundurularak kira bedeli yeniden belirlenecektir.
13 Mayýs ÇEVRE DÜZENLEME ÝHALESÝ ÇEVRE DÜZENLEME ÝÞÝ YAPTIRILACAKTIR ERGENE BELEDÝYESÝ FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ ERGENE ÝLÇESÝ SAÐLIK MAHALLESÝ YENÝ MUHTARLIK BÝNASI ÇEVRESÝ PEYZAJ DÜZENLEME yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr.
12 Mayýs ASFALT YAPIM ÝHALESÝ ASFALT YAPTIRILACAKTIR ERGENE BELEDÝYESÝ FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ ASFALT yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr.
19 Mart Taþýnmazlarýn Kiralanma Ýhalesi T.C.ERGENE BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDANÝ  L  A  N             Genel Þartlar :            Madde 1-Aþaðýda tapu kaydý ve nitelikleri belirtilen Ergene Belediyesi ...
29 Ocak Araç Kiralama Ýhalesi Süre ve Yaklaþýk Maliyet BilgileriÝlan Süresi:28 (ilanýn elektronik araçlarla hazýrlanmasý ve gönderilmesinden dolayý 7 gün, ilan ve ihale dokümanýna EKAP üzerinden doðrudan eriþilmesinden dolayý 5 gün süre indirimi)Yasal Kapsam:13/a...
1 Aralýk MUHTELÝF CÝNS AKARYAKIT ALIMI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIRERGENE BELEDÝYESÝ FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ MUHTELÝF CÝNS AKARYAKIT ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir.  Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgile...
24 Ekim Taþýnmazlarýn Kiraya Verilmesi Ekte tapu kaydý ve nitelikleri belirtilen Ergene Belediyesi özel mülkiyetindeki taþýnmazlar Ergene Belediye Encümenince; Velimeþe-Yulaflý Mahallelerindeki taþýnmazlar 30.10.2014 Perþembe günü saat:09:00’da,31.10.2014 Cuma günü saat:09:00&r...
6 Aðustos Yol Bakým Onarýmý Ýhalesi Ergene Ýlçesi Mücavir Alanýnda Ýhtiyaç Duyulan Yaya ve Araç Yollarýnýn 8 cm´lik Parke Taþý , Oluk Taþý ve Bordür Taþý ile Döþetilmesi Ýþi
24 Þubat SAÐLIK, YEÞÝLTEPE MAHALLELERÝ YOL VE KALDIRIM DÜZENLEMESÝ YAPIM ÝÞÝ SAÐLIK, YEÞÝLTEPE MAHALLELERÝ YOL VE KALDIRIM DÜZENLEMESÝ YAPIM ÝÞÝ yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr.
5 Aðustos AHÞAP YAPI MAL ALIMI MARMARACIK, VELÝMEÞE VE CUMHURÝYET MAHALLELERÝNDE KULLANILMAK ÜZERE PREFABRÝKE AHÞAP YAP Ialýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr.
18 Temmuz Ýhale Ýlaný - Boza ve Sünnet Þöleni 2016 Boza ve Sünnet Þenliði hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr
21 Ocak ACÝL SAÐLIK HÝZMETLERÝ ÝSTASYONU HÝZMET BÝNASI YAPIM ÝÞÝ ERGENE ÝLÇESÝ VELÝMEÞE MAHALLESÝ 112 ACÝL SAÐLIK HÝZMETLERÝ ÝSTASYONU HÝZMET BÝNASI YAPIM ÝÞÝ ERGENE BELEDÝYESÝ FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ ERGENE ÝLÇESÝ VELÝMEÞE MAHALLESÝ 112 ACÝL SAÐLIK HÝZMETLERÝ ÝSTASYONU HÝZMET BÝNASI yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2016/11023
25 Eylül Velimeþe Aile Çay Bahçesi - Ulaþ Aile Çay Bahçesi Park Ýhalesi Ýhale Konusu: Velimeþe Aile Çay Bahçesi ve Ulaþ Aile Çay Bahçesi Kültür Parký Kira ÝhalesiVelimeþe Mahallesi, Cumhuriyet Meydanýnda yer alan “Aile Çay Bahçesi” ve Ulaþ Mahallesi, Atatürk Bulvarý Üzerinde bu...
22 Temmuz Galvaniz Çöp Konteynýrý ve Demir Hurdasý Satýþý Ýhale Konusu: Galvaniz Çöp Konteynýrý ve Demir Hurdasý SatýþýÝhale Tarihi: 25/07/2014 Cuma Günü Saat : 14:00Ýlgili Birim: Fen Ýþleri MüdürlüðüBelediyemize ait kullanýlma durumda olan Galvaniz Çöp Konteynýr hurdalarý ve Demir h...
22 Temmuz Asfalt Kaplama Ve Onarým Yapýlmasý Ergene Ýlçesi Saðlýk Mah. - Yeþiltepe Mah.- Ulaþ Mah. ve Paþaköy Mah. asfalt kaplama yapýlmasý ve onarým yapýlmasý
Bu sayfayý paylaþýn
Bugün Edilen Ziyaret Sayýsý: 1116 | Toplam Ziyaret Sayýsý: 2342721