Portal / Nauka i Edukacja Sobota - 17 listopada 2018 Grzegorza, Salomei, Walerii      "Cz³owiek szuka mi³o¶ci, bo w g³ebi serca wie, ¿e tylko mi³o¶æ mo¿e uczyniæ go szczê¶liwym". Jan Pawe³ II
Szukaj     Szukaj wg bran¿
Powiêksz +

Nauka i Edukacja
 

Instytucje:

Polska Akademia Nauk
Komitet Badañ Naukowych 
Biblioteka Narodowa
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
WIEM - Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Centralna Komisja Edukacyjna
Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i M³odzie¿y
Centralny O¶rodek Kszta³cenia Nauczycieli
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej
Agencja Kszta³cenia Kadr

Stowarzyszenia i firmy:
Stowarzyszenie Komputer w Szkole
Stowarzyszenie Mensa
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Czasopisma o¶wiatowe :
Dyrektor Szko³y

G³os Nauczycielski

Serwisy edukacyjne:
Program Interklasa
Internet dla szkó³
Szko³a.net
www.gimnazjum.pl
www.liceum.pl
www.nauka.pl
www.inteligent.pl
www.profesor.pl
www.eduseek.ids.pl
Serwis Edukacyjny
Serwis Edukacyjny Wydawnictwa Perspektywy
Serwis Edukacyjny Fundacji Wyzwania
Technologia informatyczna w procesie edukacji. Serwis edukacyjny dr Wojciecha Lewandowskiego


Biblioteki:
Polska Biblioteka Internetowa
 © Wszelkie prawa zastrze¿one - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: [email protected]

www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozio³