ดีเอ็นเอ (DNA) คืออะไร (What is DNA ?)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

ดีเอ็นเอ (DNA)คือ ชื่อย่อของสารพันธุกรรม มีชื่อแบบเต็มว่า กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic Acid) ซึ่งเป็นจำพวกกรดนิวคลีอิก(Nucleic acid) (กรดที่สามารถพบได้ในส่วนของใจกลางของเซลล์) ซึ่ง ดีเอ็นเอ (DNA) มักพบอยู่ในส่วนของนิวเคลียสของเซลล์ โดยพันตัวอยู่บนโครโมโซม(Chromosomeดีเอ็นเอ (DNA)มักพบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ได้แก่ คน (Human), … อ่านเพิ่มเติม


โครงสร้างของดีเอ็นเอ (Structure of DNA)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

โครงสร้างของดีเอ็นเอ(Structure of DNA) ซึ่งกรดนิวคลีอิก ชนิด ดีเอ็นเอ(DNA,deoxyribonucleic acids)เป็นแหล่งในการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรม (genetic information) ของสิ่งมีชีวิตโดย เจมส์ ดี. วัตสัน และ ฟรานซิส คริก (James D. Watson and Francis Crick) ได้สร้างแบบจำลองโมเลกุลของดีเอ็นเอ (DNA) ดังนี้

1. มีสายพอลินิวคลีโอไทด์(polynucleotide) 2 สาย ยึดกันโดยการจับคู่กันของเบส โดยในสายพอลินิวคลีโอไทด์(polynucleotide) ปลาย 3’ ของนิวคลีโอไทด์ (Nucleotideอ่านเพิ่มเติม


องค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ (Chemical Composition of DNA)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

ดีเอ็นเอ (DNA) นั้นประกอบด้วยหน่วยย่อยของแต่ละนิวคลีโอไทด์(Nucleotide)มาเรียงต่อกันโดยแต่ละนิวคลีโอไทด์(Nucleotide)นั้นมีองค์ประกอบหลัก 3 ชนิด ได้แก่

 

1) น้ำตาล 2-Deoxyribose

ซึ่งเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม โดยที่คาร์บอนตำแหน่งที่ 2 จะไม่มีหมู่ไฮดร็อกซี่ (OH-Group)

 

2) ไนโตรจีนัสเบส (Nitrogenous Base)

ได้แก่ พวกพิวรีน หรือ เพียวรีน (Purine) ซึ่งมีเบส อะดีนีน (Adenine, … อ่านเพิ่มเติม


No Picture

หน้าที่ของดีเอ็นเอ (Function of DNA)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

ยีนโครงสร้าง (Structural gene) คือ ยีนประเภทหนึ่งในดีเอ็นเอ (DNA) โดยทำหน้าที่เก็บข้อมูลเพื่อถอดรหัส(transcription)เป็น mRNA แล้วการแปลรหัส(translation)เป็นโปรตีน โดยที่โปรตีนนั้นอาจทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ เป็นฮอร์โมน รวมถึงโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของเซลล์ หรือ เป็น organelles ของเซลล์

ซึ่งมีลักษณะเป็นยีนเดี่ยว (Single copy gene)ดีเอ็นเอ(DNA)สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลทางพันธุกรรม(Heredity)ของสิ่งมีชีวิตได้โดยอาศัยการเก็บในรูปของรหัสพันธุกรรม … อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ยีนโครงสร้าง คือ อะไร (What is structural gene ?)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

ยีนโครงสร้าง (Structural gene) คือ ยีนประเภทหนึ่งในดีเอ็นเอ (DNA) โดยทำหน้าที่เก็บข้อมูลเพื่อถอดรหัส(transcription)เป็น mRNA แล้วการแปลรหัส(translation)เป็นโปรตีน โดยที่โปรตีนนั้นอาจทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ เป็นฮอร์โมน รวมถึงโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของเซลล์ หรือ เป็น organelles ของเซลล์ ซึ่งมีลักษณะเป็นยีนเดี่ยว (Single copy gene)… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ยีนควบคุม คือ อะไร (What is Regulator gene ?)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

ยีนควบคุม (Regulator gene) คือ เป็นส่วนหนึ่งของ DNA หรือ ยีน (gene)ที่ถูกถอดรหัส(transcription)เป็น อาร์เอ็นเอ (RNA) รวมถึงโปรตีนที่ถูกแปลรหัส(translation)โดยทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของยีนต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ที่ตำแหน่งใกล้เคียงกับยีนโครงสร้างที่ควบคุมนั้นๆ ซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้อีกเป็น

– ส่วนที่ไม่มีการถอดรหัส(transcription)เป็น RNA (Nontranscribe DNA) หรือคือ เป็นส่วนหนึ่งของ DNA ที่มักมีขนาดสั้นๆ … อ่านเพิ่มเติม


อินตรอน (Intron) คือ อะไร (What is Intron ?)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

อินตรอน (Intron) คือ ลำดับนิวคลีโอไทด์ของ DNA ในยีน(Gene) ซึ่งเป็นส่วนในยีน(Gene) ที่จะไม่ถูกแปลรหัส(Translation)เป็นโปรตีน โดยหลังจากการถอดรหัส(Transcription)หรือเรียกว่า “กระบวนการ Post-Transcription” อินตรอน (Intron) จะถูกนำออกในขั้นตอน RNA Splicing

ในขณะที่จะถึงขั้นตอนที่กลายเป็น Mature … อ่านเพิ่มเติม


เอ็กซอน (Exon) คือ อะไร (What is Exon ?)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

เอ็กซอน (Exon) คือ ลำดับนิวคลีโอไทด์ของ DNA ในยีน(Gene) ซึ่งเป็นส่วนในยีน(Gene) ที่จะถูกแปลรหัส(Translation)เป็นโปรตีน โดยหลังจากการถอดรหัส(Transcription)หรือเรียกว่า กระบวนการ Post-Transcription เอ็กซอน (Exon) จะไม่ถูกนำออกในขั้นตอน RNA Splicing เหมือนในอินตรอนอ่านเพิ่มเติม


การถอดรหัส (Transcription) คือ อะไร (What is transcription ?)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

การถอดรหัส (Transcription) คือ กระบวนการการสร้างอาร์เอ็นเอ (RNA synthesis) จากดีเอ็นเอ(DNA) โดยอาศัยดีเอ็นเอ(DNA)ในส่วนที่เป็นยีน(gene)เป็นสายแม่แบบ(Template strand)ในการสร้างอาร์เอ็นเอ (RNA synthesis) หรือการถอดรหัส (Transcription)

เนื่องจากทั้งอาร์เอ็นเอ(RNA)และดีเอ็นเอ(DNA)ต่างเป็นกรดนิวคลิอิกซึ่งใช้ลำดับคู่เบสของนิวคลีโอไทด์อ่านเพิ่มเติม


การจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ (DNA replication) คือ อะไร (What is DNA replication ?)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

การจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ หรือ ดีเอ็นเอ เรพลิเคชั่น (DNA replicationDNA duplication) คือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับทางชีววิทยาซึ่งเกิดขึ้นได้ในสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดเพื่อทำการจำลองดีเอ็นเอ(DNA)ของตนเองให้มีจำนวนเป็น 2 เท่าของดีเอ็นเอ (DNA)เดิมที่มีอยู่ หรือ เป็นการสร้างดีเอ็นเอ(DNA)ขึ้นมาอีกสายหนึ่ง

โดยที่กระบวนการนี้เกิดขึ้นภายในนิวเคลียส และเกิดขึ้นในช่วง S ของระยะอินเตอร์เฟส(interphase)ทำให้เห็นเส้นใยโครมาทิน(chromatin)ปรากฏเป็นเส้นคู่โดยแต่ละเส้นถูกเรียกว่าโครมาทิดอ่านเพิ่มเติม


ความแตกต่างระหว่างดีเอ็นเอ(DNA)และอาร์เอ็นเอ(RNA) (Difference between DNA and RNA)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

1.ดีเอ็นเอ(DNA)โดยทั่วไปมีสภาพเป็นสายคู่(double strand)ส่วนอาร์เอ็นเอ(RNA)โดยทั่วไปมีสภาพเป็นสายเดี่ยว(single strand)

2.ดีเอ็นเอ (DNA)มีไนโตรจีนัสเบส(nitrogenous base)เป็นองค์ประกอบ ได้แก่ A(อะดีนีน) และ G(กัวนีน)ที่เป็น พวกพิวรีนหรือเพียวรีน (Purine) และ T(ไทมีน) และ C(ไซโตซีน)ที่เป็น พวกไพริมิดีน (Pyrimidine) แต่อาร์เอ็นเอ(RNA)มีเบส U(ยูราซิล)เข้ามาแทนที่เบส T (ไทมีน) คือ มี A(อะดีนีน), … อ่านเพิ่มเติม


No Picture

รูปแบบการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ (DNA replication mode)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

รูปแบบการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ(DNA replication mode) ในสิ่งมีชีวิตแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ

– การจำลองตัวเองของดีเอ็นเอแบบทีต้า (Theta mode of DNA replication)

สามารถพบได้ในสิ่งมีชีวิตที่มีดีเอ็นเอ(DNA)ที่มีลักษณะที่เป็นวงกลม เช่น ในแบคทีเรีย โดยช่วงหนึ่งของการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ(DNA replication)จะมีรูปร่างคล้ายรูป θ การจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ(DNA replication)ของแบคทีเรียจะเริ่มต้นที่จุดๆหนึ่งแล้วจะโป่งออกเป็นห่วงโดยมี Replication fork อยู่ที่ปลายแต่ละด้านของจุดเริ่มต้น การจำลองตัวเองของดีเอ็นเออ่านเพิ่มเติม


ขั้นตอนการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ(DNA Replication) ของพวกโปรคาริโอต (Step of DNA Replication of Prokaryotes)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

โดยทั่วไปที่ทุกคนได้ศึกษาขั้นตอนการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ(DNA Replication)จะเป็นการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ(DNA Replication)ของพวกโปรคาริโอต เพราะเนื่องด้วยการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ(DNA Replication)ของพวกยูคาริโอตมีความซับซ้อนกว่าพวกโปรคาริโอต ดังนั้นเนื้อหาในหลักสูตรต่างๆจึงได้ให้ศึกษาขั้นตอนการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ(DNA Replication)ของพวกโปรคาริโอตเป็นหลัก

วิธีสังเกตว่าขั้นตอนการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ(DNA Replication)ที่ได้ศึกษาเป็นของพวกโปรคาริโอตหรือพวกยูคาริโอต คือ ดูที่ชื่อของ DNA Polymerase ถ้ามีชื่อ DNA Polymerase III อยู่ในขั้นตอนการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ(… อ่านเพิ่มเติม


นิวคลีโอลัส (Nucleolus) คือ อะไร (What is Nucleolus ?)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

นิวคลีโอลัส (Nucleolus) คือ ออร์แกเนลล์ (Organelle)ที่อยู่ภายในนิวเคลียส(Nucleus)ของเซลล์พวกยูคาริโอต(Eukaryotic Cell) ไม่มีเยื่อหุ้มล้อมรอบ สามารถย้อมติดสีได้ เป็นที่อยู่ของยีน(Gene)ที่ควบคุมการสังเคราะห์อาร์อาร์เอ็นเอ(rRNA) ซึ่งอาร์อาร์เอ็นเอ(rRNA)จะถูกนำออกทางรูของเยื่อหุ้มนิวเคลียส เพื่อสร้างเป็นไรโบโซม(Ribosome)ต่อไป ดังนั้นนิวคลีโอลัส (nucleolus) … อ่านเพิ่มเติม


นิวคลีโอไทด์ (Nucleotide) คือ อะไร (What is Nucleotide?)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

นิวคลีโอไทด์ (Nucleotide) คือ หน่วยย่อยของดีเอ็นเอ(DNA)และอาร์เอ็นเอ(RNAนิวคลีโอไทด์ (Nucleotide) ประกอบไปด้วย

  1. นิวคลีโอไซด์ (Nucleoside)
  2. หมู่ฟอสเฟต

นิวคลีโอไทด์ (Nucleotide)ประกอบ ไปด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ

– ไนโตรจีนัสเบส (Nitrogenous Base)

มักจะถูกเรียกสั้นๆว่า เบส เป็นเบสที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ ไนโตรจีนัสเบส (Nitrogenous … อ่านเพิ่มเติม


โครมาทิน (chromatin) คือ อะไร (What is chromatin ?)

February 3, 2018 ผู้ดูแล 0

โครมาทิน หรือ โครมาติน (chromatin) คือ สายของดีเอ็นเอ(DNA)สายยาวเพียงสายเดียวที่พันตัวรอบโปรตีนที่ชื่อ“ฮิสโตน(histone)”เอาไว้ ทำให้รูปร่างของโครมาทิน(chromatin) มีรูปร่างคล้ายลูกปัดที่มีลักษณะเรียงต่อๆกัน โดยมีสายของดีเอ็นเอ(DNA)พันรอบลูกปัดนั้นอยู่ โครมาทิน(chromatin) จึงเป็นสารประเภท “นิวคลีโอโปรตีน (Nucleoprotein)” [มาจากคำว่า Nucleic + Protein ซึ่งดีเอ็นเอ(DNA)เป็นพวก … อ่านเพิ่มเติม


นิวคลีโอโซม (Nucleosome) คือ อะไร (What is Nucleosome ?)

February 3, 2018 ผู้ดูแล 0

นิวคลีโอโซม (Nucleosome) คือ หน่วยย่อยของโครโมโซม (chromosome) โดยที่โครโมโซม (chromosome)ประกอบด้วยโครงสร้างคล้ายสายลูกปัดซึ่งโครมาทิน(chromatin) ซึ่งตัวลูกปัดที่อยู่บนสายนั้นถูกเรียกว่า นิวคลีโอโซม (Nucleosome) หรือกล่าวได้ว่า นิวคลีโอโซม (Nucleosome) เป็นหน่วยย่อยของโครมาทิน(chromatin)

ในแต่ละนิวคลีโอโซม (nucleosome) ประกอบด้วยโปรตีนฮิสโตน(Histone protein)ชนิด H2A, H2B, H3 … อ่านเพิ่มเติม


No Picture

โลคัส (locus) คือ อะไร (What is locus ?)

February 3, 2018 ผู้ดูแล 0

โลคัส หรือ โลกัส (locus, loci) คือ ตำแหน่งหนึ่งๆที่อยู่บนยีน(gene)หรือตำแหน่งหนึ่งๆที่อยู่บนลำดับดีเอ็นเอ(DNA)โดยอยู่บนโครโมโซม(chromosome) ลำดับยีน(gene)ในดีเอ็นเอ(DNA)บนโลคัส(locus)หนึ่งๆอาจมีได้หลายรูปแบบแต่ละรูปแบบเรียกว่า แอลลีล(allele)… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ความแตกต่างระหว่าง ยีน(Gene) ดีเอ็นเอ(DNA) และ โครโมโซม (Chromosome)

February 3, 2018 ผู้ดูแล 0

ข้อแตกต่างระหว่าง ยีน(Geneดีเอ็นเอ(DNA) และ โครโมโซม (Chromosome) คือ

อ่านเพิ่มเติม