รูปแบบการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ (DNA replication mode)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

รูปแบบการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ(DNA replication mode) ในสิ่งมีชีวิตแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ

– การจำลองตัวเองของดีเอ็นเอแบบทีต้า (Theta mode of DNA replication)

สามารถพบได้ในสิ่งมีชีวิตที่มีดีเอ็นเอ(DNA)ที่มีลักษณะที่เป็นวงกลม เช่น ในแบคทีเรีย โดยช่วงหนึ่งของการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ(DNA replication)จะมีรูปร่างคล้ายรูป θ การจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ(DNA replication)ของแบคทีเรียจะเริ่มต้นที่จุดๆหนึ่งแล้วจะโป่งออกเป็นห่วงโดยมี Replication fork อยู่ที่ปลายแต่ละด้านของจุดเริ่มต้น การจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ(DNA replication)ของแบคทีเรียจะเกิด 2 ทิศทาง สุดท้ายจะได้ดีเอ็นเอ(DNA) 2 วง

– การจำลองตัวเองของดีเอ็นเอแบบซิกม่า (Rolling circle or sigma mode of DNA replication)

ในช่วงหนึ่งของการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ(DNA replicationดีเอ็นเอ(DNA)จะมีรูปร่างคล้ายรูป sigma (σ) พบใน ดีเอ็นเอ(DNA) ที่มีลักษณะที่เป็นวงกลม ที่จุดเริ่มต้นของการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ(DNA replication)จะเกิดช่องขาดขึ้น เนื่องจากพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์(phosphodiester bond)ถูกตัด ดีเอ็นเอ(DNA)สายหนึ่งยืดยาวออกไปเป็นแม่แบบ เมื่อสิ้นสุดการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ(DNA replication)จะได้ดีเอ็นเอ(DNA)เกลียวคู่เป็นวง 1 วง และเป็นเส้น 1 เส้น

– การจำลองตัวเองของดีเอ็นเอแบบตัววาย (Y-shaped mode of DNA replication)

เป็นแบบที่สามารถพบได้มากที่สุด ในช่วงหนึ่งของการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ(DNA replicationดีเอ็นเอ(DNA)จะมีรูปร่างคล้ายรูปตัววาย(Y) โดยจุดเริ่มต้นของการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ(DNA replication)จะมีมากกว่า 1 จุด แต่ละจุดโป่งออกเป็นห่วงกระจายตัวไปทั่ว เกิด 2 ทิศทางพร้อมกัน แต่แล้วในที่สุดแต่ละห่วงจะมาชนกันได้ดีเอ็นเอ(DNA)ใหม่ 2 สาย

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)