ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics) คือ อะไร (What is Bioinformatics ?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ชีวสารสนเทศศาสตร์ หรือ ไบโออินฟอร์เมติกส์ (Bioinformatics) คือ ศาสตร์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพแขนงใหม่ ซึ่งศึกษาโดยใช้การผสมผสานความรู้จาก อณูชีววิทยา(Molecular biology), พันธุศาสตร์(Genetics), ชีวเคมี(Biochemistry), จุลชีววิทยา(Microbiology), คณิตศาสตร์ประยุกต์, สถิติศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์(Informatics), และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการจัดเก็บ,การประมวลผล และการสืบค้นข้อมูลทางชีววิทยาอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการตอบปัญหาต่างๆในทางชีววิทยา หรือ ทำการสร้างแบบจำลองต่างๆจากข้อมูลเหล่านั้นเพื่อทำนายความเป็นไปได้ในทางชีววิทยา ทำให้เกิดศาสตร์ใหม่ต่อๆมา อย่างเช่น จีโนมิกส์ (Genomics), โปรตีโอมิกส์ (Proteomics), เมตาบอโลมิกส์ (Metabolomics) เป็นต้น
ข้อมูลทางชีววิทยาที่เกี่ยวกับชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics) อย่างเช่น ข้อมูลรหัสทางพันธุกรรมต่างๆ, ข้อมูลลำดับรหัสของโปรตีนชนิดต่างๆ, ข้อมูลปริมาณของชีวโมเลกุลชนิดต่างๆรวมถึงระดับการแสดงออกของยีน(gene)ต่าง ๆ อย่างพวกข้อมูลของ mRNA และโปรตีนที่ได้จากยีน(gene)นั้นๆ, และข้อมูลหมายเหตุต่างๆ (annotation data) โดยจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปทำการจัดเรียงลำดับรหัสของโปรตีน การจัดโครงสร้างของโปรตีน การทำนายโครงสร้างของโปรตีน การค้นหาสืบค้นยีน(gene) หรือ การสร้างแบบจำลองทางวิวัฒนาการต่างๆ เป็นต้น เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้มีจำนวนมากและมีความซับซ้อนมาก หากศึกษาชีวสารสนเทศศาสตร์(Bioinformatics) จะทำให้การจัดเก็บ สืบค้น และประมวลผลข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)