แอลลีลด้อย(recessive allele) คือ อะไร (What is recessive allele ?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

แอลลีลด้อย หรือ อัลลีลด้อย (recessive allele) คือ แอลลีล(allele)ที่สามารถแสดงลักษณะที่ยีน(gene)นั้นควบคุมลักษณะของการแสดงออกอยู่ออกมาได้เมื่อมีแอลลีลด้อย(recessive allele) อยู่ในยีน(gene)ทั้งคู่บนคู่ของโฮโมโลกัสโครโมโซม(Homologous chromosome)กัน
แอลลีลด้อย(recessive allele) จะสามารถควบคุมลักษณะการแสดงออกที่หายไปหรือแสดงออกน้อยกว่าแอลลีลเด่น(dominant allele)

แอลลีลด้อย(recessive allele)จะแสดงออกในสภาพที่เป็นโฮโมไซกัส ยีน(Homozygous gene)เท่านั้น

แอลลีลด้อย(recessive allele) มักเขียนสัญลักษณ์แทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เป็นตัวพิมพ์เล็ก เช่น ในกรณีเขียนแทนที่มีแอลลีล(allele)เดียวเขียนเป็น t, s, y หรือในกรณีเขียนแทนที่มีแอลลีล(allele)เป็นคู่เขียนเป็น tt , ss, yy เป็นต้น

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)